Hålträdsklokrypare

Hålträdsklokrypare (Anthrenochernes stellae)

Klokryparna är ganska okända varelser. Den art som är mest känd är bokskorpionen som är en klokrypare som lever inomhus i gamla dammiga rum och uthus. De ser alla ut som små skorpioner, vilka de är släkt med, men de saknar den utdragna stjärten med giftgadd och är helt ofarliga för oss människor.

Hålträdsklokryparen är ca 3 mm lång och lever i samma miljöer som läderbaggen dvs i ihåliga träd. De håller till på ytan av mulmen inuti stamhåligheterna, där de livnär sig på kvalster och hoppstjärtar. De saknar flygvingar och liftar därför med vedlevande myggor för att ta sig till ett nytt träd.  Arten har en nordostlig utbredning i Europa och är förutom i Sverige bara funnen i Tjeckien, Danmark, Tyskland, Lettland och Polen. I Sverige är den utbredd från Skåne till södra Uppland men är ovanlig och återfinns oftast bara i områden med mycket hålekar eller andra ihåliga ädellövträd. I Sverige är den klassad som nära hotad (NT) på den nationella rödlistan.

Akvarell av hålträdskloklypare