Arter och habitat

I projektet ska vi framförallt arbeta med 4 arter. Det är 3 skalbaggar ekoxe, läderbagge och större ekbock samt hålträdsklokryparen. Alla dessa är beroende av gamla, ihåliga lövträd.

Vi ska framförallt arbeta med följande habitat: ekskog (9160 och 9190), lövängar (6530), nordlig ädellövskog (9020) och trädklädd betesmark (9070).