Restaurering

Restaurering

Inom Lifeprojektet Bridging The Gap kommer 30 ekområden restaureras genom flera olika åtgärder. Bland annat kommer gamla ekar och framtidsträd att friställas, gläntor och bryn kommer skapas och bete kommer att återinföras. På så sätt återskapas ett varierat kulturlandskap med en rik biologisk mångfald.

Vid avsaknad av bete och underhållsröjning påverkas många miljöer negativt, inte minst ek missgynnas av igenväxning. Många arter av insekter, lavar, mossor, fåglar och växter påverkas negativt av igenväxningen. Ek är starkt beroende av solljus och kräver därför miljöer som är delvis öppna eller öppna. Föryngring av ek i skuggiga miljöer är nästintill obefintlig. Taggiga buskar, som skyddar mot bete, är mycket viktiga då nya ekplantor ska växa upp, samtidigt som de ger nektar och pollen till vedlevande insekter samt ett varmt mikroklimat.

Uppskattningsvis hälften av arealen i projektet har tidigare skötts med bete eller slåtter, men gör inte det längre, vilket gjort att dessa marker växer igen. Projektet ska restaurera dessa trädklädda betesmarker och lövängar i sådan utsträckning att de återigen kan skötas med bete. På vissa lokaler är det inte möjligt att bedriva bete. Där kommer friställning av äldre träd och efterträdare vara viktigt. Detta för att gynna de värden som finns hos spärrgreniga ekar. På många lokaler kommer bete eller slåtter introduceras efter restaureringen för att hindra igenväxning. Syftet med röjningsarbetet är att gynna och öka andelen ek.

Trängd ek