Plantering

Plantering av ek och buskar

Arealen av ekmiljöer har stadigt minskat under en lång tid. Idag bedöms högst en fjärdedel av de ekmiljöer som fanns på 1700-talet finnas kvar i våra finaste eklandskap. Antalet riktigt gamla ekar har minskat i ännu större uträckning. Minskningen beror främst på rationaliseringar inom jordbruket där nästan alla ängar slutat att hävdas och minskningen av betade ekhagar är också betydande. Stora arealer ekmiljöer har också omvandlats till produktionsskogar där barrträd gynnas på ekarnas bekostnad. Den stora minskningen av ekmiljöer och de ökande avstånden mellan gamla ekar som detta medfört innebär att en lång rad växter och djur knutna till gammelekar numera är sällsynta och hotade.

I projektet kommer ekar, andra ädellövträd, blommande och bärande småträd och buskar planteras för att öka arealen ekmiljöer i framtiden och minska avstånden mellan värdefulla ekmiljöer för att på så sätt möjliggöra för ekanknutna växter och djur att öka sina populationer. Planteringarna kommer även underlätta för många arter att kunna sprida sig till nya områden. Blommande småträd och buskar som rönn, fågelbär, slån, hagtorn och nypon är viktiga i ekmiljöerna då de dels producerar nektar och pollen som många ekanknutna djur är beroende av och dels fungerar som parningsplatser för många av dessa djur. Planteringar kommer att göras i 20 projektområden.