Trädklädd betesmark

Trädklädd betesmark 9070

Våra svenska trädklädda betesmarker har en lång hävdhistorik och sitt ursprung främst i inägomark oftast som äng, men även betade utmarksskogar ingår i naturtypen. I de trädklädda betesmarkerna finns en artrikedom både i fält-, busk- och trädskiktet. Fältskiktet är örtrikt med många av ängens blommor som blåklockor, väddar och fibblor. Buskskiktet består ofta av hassel och blommande arter som slån, hagtorn och olvon. Gamla vidkroniga lövträd som ek, andra ädellövträd och björk är vanligast. Ofta förekommer även bärande träd som vildapel, rönn och oxel. Träd- och buskskiktet skapar mosaikartade förhållanden mellan öppen och sluten mark vilket ger ett omväxlande mikroklimat med exempelvis varma och vindstilla gläntor. Naturtypen tillhör landets artrikaste landmiljöer. Majoriteten av EU:s areal av 9070 finns i Sverige (91 %) och en betydande del finns i projektlänen. I projektet finns 1 477 ha klassade som 9070. Habitatet utgör målklass för 61 % av projektarealen.

Ekhage med betande kor