Life Bridging the Gap

Under sex år ska 30 värdefulla ekområden restaureras av Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Östergötland samt Linköpings kommun.

Läs mer om projektet Information in English

Om projektet

Bakgrund och information om projektet Life Bridging The Gap.

Läs mer

Kontakt

Hitta kontaktuppgifter till oss som arbetar med projektet.

Läs mer

Om projektet

– Varför gör vi det här?

I projektet ska vi under 6 år arbeta med att restaurera 30 värdefulla ekområden. Ekar som trängs av andra träd lever kortare tid än ekar som står öppet och det är därför viktigt att ta bort igenväxning. I många områden saknas vissa generationer av ek och i dessa ska vi skynda på medelgrova ekars åldrande och även på artificiell väg skapa död ved som kan hjälpa t.ex. skalbaggar att överleva.

Nyheter

08 januari, 2020

I områden där föryngringen av ek inte fungerar så planteras ek och även andra träd och buskar. Hittills har det planterats 500 träd och över 14 500 buskar! Många av planteringarna görs i omr...

20 december, 2019

En stor del av arbetet som ska göras handlar om att restaurera marker som vuxit igen till mer öppna marker igen och möjliggöra för bete. Betesdjuren kan då se till att träden får det ljus de b...

16 december, 2019

Nu har över halva projekttiden gått! Under 2019 har vi fortsatt att arbeta med att skapa mer död ved för att gynna skalbaggar och andra insekter som är beroende av gamla träd. Fokus för året h...

06 november, 2019

I Östergötland har vi haft en gemensam dag med naturvårdare och lantbruksrådgivare där vi bland annat diskuterade regler för miljöersättningar i praktiken. Fint, men kyligt väder och många b...

30 oktober, 2019

Nu är planteringen av ek och olika blommande buskar i full gång i Stafsäter naturreservat, Östergötlands län. Plantorna är omgärdade av burar för att de inte ska bli mat åt hjortar och harar...

24 oktober, 2019

Härlig morgon och stämpling på Knösö i Blekinge! Nu är vi inne i den sista fasen där vi successivt omvandlat det extremt igenväxta till öppen ekhagmark med återinfört bete.

Ekhage med betande kor

1 november, 2018

Artikel om mulmholkar i Land

mulmholkar
Mulmholk

24 augusti, 2018

Invigning av Åtvidsnäs naturreservat

Välkommen till invigningen av Åtvidsnäs naturreservat, Åtvidabergs kommun den 25 augusti! Inbjudan till invigning
Ekskog

Projektområden

I projektet ingår 30 olika Natura 2000-områden. 8 ligger i Blekinge, 9 i Kalmar, 9 i Östergötland och 4 i Linköpings kommun.

Läs mer