Life Bridging the Gap

Under sex år ska 30 värdefulla ekområden restaureras av Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Östergötland samt Linköpings kommun.

Läs mer om projektet Information in English

Om projektet

Bakgrund och information om projektet Life Bridging The Gap.

Läs mer

Kontakt

Hitta kontaktuppgifter till oss som arbetar med projektet.

Läs mer

Om projektet

– Varför gör vi det här?

I projektet ska vi under 6 år arbeta med att restaurera 30 värdefulla ekområden. Ekar som trängs av andra träd lever kortare tid än ekar som står öppet och det är därför viktigt att ta bort igenväxning. I många områden saknas vissa generationer av ek och i dessa ska vi skynda på medelgrova ekars åldrande och även på artificiell väg skapa död ved som kan hjälpa t.ex. skalbaggar att överleva.

Nyheter

28 januari, 2021

I länken nedan står det lite kort om vad vi inom LIFE Bridging the Gap och 4 andra LIFE-projekt jobbar med för att gynna våra insekter 🐛

26 januari, 2021

Idag har vi stämplat för projektets första etapp med naturvårdsröjning/-huggning i Västerby lövskogar naturreservat, Östergötlands län. I områdena norr om golfbanan ska gamla träd frihugga...

22 januari, 2021

Under 2020 har vi såklart fortsatt att arbeta med att göra våra ”död-ved” åtgärder. Under året har ytterligare 13 ekoxekomposter anlagts så nu finns det 158 sådana. Både ekoxar och ektr...

Västerby

15 januari, 2021

Ny skötselplan för Västerby lövskogar

Under 2020 har vi tagit fram en uppdaterad skötselplan för Västerby lövskogar

12 januari, 2021

Föryngringen av ek fungerar inte i alla områden, särskilt inte om det finns betesdjur. Inom LIFE Bridging the Gap planteras det därför både träd och buskar på t.ex. före detta åkermark och m...

08 januari, 2021

Sugen på att göra en egen mulmholk till trädgården!?

04 januari, 2021

Inom LIFE Bridging the Gap arbetar vi också med en del åtgärder för att gynna friluftslivet och med information till allmänheten. Under 2020 har vi exempelvis gjort en vandringsled i Stafsäter, ...

Kor i Tinnerö

9 september, 2020

Nyproducerade filmer

Inom projektet har vi producerat tre filmer. En som handlar om våra värdefulla ekhagmarker, en som handlar om om hur […]
Ekhage med betande kor

1 november, 2018

Artikel om mulmholkar i Land

mulmholkar

Projektområden

I projektet ingår 30 olika Natura 2000-områden. 8 ligger i Blekinge, 9 i Kalmar, 9 i Östergötland och 4 i Linköpings kommun.

Läs mer