Lövängar

Lövängar 6530

Ängsmarker eller före detta ängsmarker med hamlade lövträd och buskar kallas för lövängar. Naturtypen har utvecklats genom lång kontinuitet av bl.a. slåtter och lövtäkt, men kan numera vara mer eller mindre igenvuxna. Fältskiktet är rikt på olika örter som gynnats av hävden.

Naturtypen har traditionellt utnyttjats för skörd av vinterfoder till djuren. I det gamla jordbrukssamhället var denna naturtyp mycket viktig. I och med övergången till rationellt jordbruk har lövängarna helt förlorat sin forna betydelse och förekommer numera på ytterst små arealer.

Traditionellt hävdade lövängar är biologiskt mycket rika miljöer och hyser ett stort antal numera sällsynta arter, bland annat slåttergynnade kärlväxter och många insekter. Lövängarnas halvöppna, mosaikartade miljö med hamlade träd i olika åldrar har gynnat många lavar, mossor, insekter och fåglar.

Lövängar skiljer sig från övriga gräsmarker genom att hysa en påtaglig förekomst av hamlade träd (pågående hamling eller där hamling lätt kan återupptas) i kombination med ett artrikt, hävdpåverkat fältskikt. Hävden sker i huvudsak i form av slåtter i kombination med lövtäkt.