Veteranisering

Veteranisering

Veteranisering är en naturvårdsmetod där unga träd medvetet tillfogas skador i syfte att tillskapa och efterlikna strukturer, substrat och mikromiljöer som normalt bildas vid i mycket äldre träd.  Åtgärderna utförs av arborister med motorsåg. Håligheter med mulm (den snusliknande substans av nedbruten ved, svamp-, löv-,  och insektsrester som ofta finns inne i ihåliga träd), grov bark (tall undantaget), självdöda grova grenar, avbrutna grova grenar, stora partier med bar ved på stammen, gamla skador efter blixtnedslag, och hackspetthål är exempel på strukturer som ofta hittas i äldre träd men är ovanliga i unga träd.

Det är främst träd i anslutning till gläntor och träd invid träd som ska frihuggas som kommer att veteraniseras. I projektet kommer den övre delen av kronan att dödas med hjälp av ringbarkning, håligheter kommer att tillskapas i form av holkar i levande träd, grenar kommer att ringbarkas och artificella blixtskador kommer att tillskapas. Denna åtgärd är viktig för många rödlistade arter då den skapar långlivade livsmiljöer i levande träd.

Läs om erfarenheter av att arbeta med veteranisering i handboken https://handbok.lifebridgingthegap.se/kapitel/veteranisering/

Vi har också producerat en instruktiv film om veteranisering https://www.youtube.com/watch?v=0Fl-4gwVTcE

Två arborister som arbetar med veteranisering
Två arborister som arbetar med veteranisering
Veteraniserat blixtnedslag i Runstorp naturreservat
Veteraniserat blixtnedslag i Runstorp naturreservat Foto: Frida Nilsson