Tinnerö eklandskap

Tinnerö eklandskap

Natura 2000- objektet är 616,4 ha stort och utgör huvuddelen av det 687,4 ha stora kommunalt förvaltade naturreservatet Tinnerö eklandskap. Objektet har under historisk tid främst dominerats av ängsbruk med ett betydande inslag av vidkroniga ekar och med hassel i buskskiktet. Objektet är småkuperat och hyser även asprik lövskog och äldre barrskogar samt återskapade småsjöar och våtmarker. I objektet bedrivs en ekologisk djurhållning och i reservatet betar 200 nöt och 300 tackor med lamm. Reservatet är även klassat som riksintresse för kulturmiljövården och hyser ett av landets bäst bevarade odlingslandskap från äldre järnålder.

Tinnerö eklandskap ligger i direkt anslutning till Linköping stad och är ett viktigt ströv- och friluftsområde. I området finns flera av projektets målarter som läderbagge, hålträdsklokrypare och sparsamt även ekoxe. I reservatet förekommer samtliga i Östergötland registrerade fladdermusarter som fransfladdermus, sydfladdermus och barbastell. Systematiska artinventeringar har bedrivits i området de senaste två decennierna och mer än 300 rödlistade arter har noterats.

Kor i Tinnerö