Viggeby

Viggeby 

Natura 2000-området Viggeby är 637,9 ha stort, varav 265 ha land och ca 383 ha vatten. Området utgör ett kommunalt naturreservat med ett flertal olika naturtyper som öppna och trädklädda betesmarker med mycket ek, lövskogar, äldre barrskogar, strandnära hällmarker och grunda vatten med rik undervattensflora. Ett flertal stora och små öar bildar ett litet skärgårdslandskap i sjön Järnlunden. Aktiva naturvårdsåtgärder på senare år har skapat brandpåverkade miljöer och våtmarker samt gynnat vildbin och andra djur och växter i sandmiljöer.

Friluftslivet är omfattande året runt med besökare till lands och sjöss vid badplatser, grill- och övernattningsplatser samt utmed vandringsleder. Flera anläggningar är utformade för hög tillgänglighet. Rik fauna och flora inklusive åtminstone ett par av projektets målarter, ekoxe och hålträdsklokrypare. I närheten finns andra Natura 2000-områden tillika naturreservat med mycket höga eklandskapsvärden.