Ullstämmaskogen

Ullstämmaskogen 

Natura 2000- området är 68 ha stort, varav 6 ha är utpekade att ingå i projektet. Reservatet ligger i utkanten av Linköpings populäraste friluftsområde, Vidingsjö. Barrskog dominerar reservatet, som bitvis har karaktär av naturskog, men i söder finns gammal åkermark, lövskog och ekhagmark. Reservatet och dess omgivningar fungerar som en spridningskorridor mellan Natura 2000-områdena Tinnerö eklandskap och Sturefors.