Rapporter

After LIFE BTG

Final report LIFE BTG

Laymens report (svenska)

Laymens report (english)

Ekosystemtjänster

Flybildstolkning

Telefonintervjuer med lantbrukare och entreprenörer

Uppföljning av åtgärder som gjorts för att gynna vedlevande skalbaggar

Uppföljning av skyddsvärda träd

Uppföljning av trädplantering