Västerby lövskogar

Västerby lövskogar

Västerby lövskogar är ett mer eller mindre sammanhängande lövskogsområde längs Lilla Rängen i Vårdnäs socken i eklandskapet. Reservatet ligger mellan Bjärka Säby, Bestorp och Brokind och är därför en viktig spridningskorridor i hjärtat av eklandskapet. Området är relativt stort och består av ekhagmarker, ädellöv-aspdominerade strandlövskogar och ädellövlundar av varierande kvaliteter.

Ek, asp och björk dominerar i trädskiktet med inslag av många andra trädslag bland annat ask, alm, lönn, lind, sälg, körsbär, rönn, vildapel och enstaka granar och tallar. Buskskiktet är ofta artrikt med bland annat hassel, skogstry, nypon, en och hagtorn. I stora delar av området finns en rik lundartad markflora med bland annat trolldruva, vippärt, vårärt, tvåblad, sårläka, lungört, blåsippa och spenört. Vegetationen i mindre bördiga partier är oftast av grästyp och domineras av stenbär, piprör, lundgröe, örnbräken och liljekonvalj. I den öppna hagmarken vid Snår  finns en artrik flora med många hävdgynnade arter. Bland dessa kan nämnas darrgräs, harstarr, knägräs, sommarfibbla, prästkrage, ängsfryle, stagg, slåtterblomma, jungfrulin, gullviva, ängsskallra och svinrot. I ekhagmarken i söder finns bitvis en hävdgynnad flora med arter som darrgräs, blåklockor, sommarfibbla, prästkrage, gullviva, ängsskallra, svinrot och ängsvädd. I den hävdade ängen är floran mycket artrik. Av slåtter- och betesgynnade arter märks blåsuga, darrgräs, rödklint, klasefibbla, knägräs, brudbröd, solvända, sommarfibbla, prästkrage, ängsfryle, korskovall, stagg, jungfrulin, gullviva, backsmörblomma, ängsskallra, svinrot, smörboll, ängsviol samt vippärt.

Någon ordentlig inventering av lavar, mossor eller svampar har inte gjorts, men lav- och svampfloran på ekarna i den södra hagmarken har vid de översiktliga naturvärdesinventeringarna visat sig vara rik, med bland annat åtta nationellt och en regionalt rödlistad art. Mest anmärkningsvärd är den rika förekomsten av blekticka. I strandskogarna har bl.a. signalarterna fällmossa, guldlocksmossa, platt fjädermossa och traslav påträffats. I Västerby lövskogar fanns tidigare en relativt stor population av den sårbara arten dårgräsfjäril, som i Östergötland har sina enda kvarvarande förekomster på det svenska fastlandet. Arten kan därför ses som en ansvarsart för Östergötland.

De stora lövskogarna och de mosaikartade betesmarkerna vid Västerby har goda möjligheter att vid rätt skötsel återfå och bevara en livskraftig population av den arealkrävande fjärilsarten. Även en lång rad andra trängda arter, bland annat ett antal fjärilsarter, knutna till de allt ovanligare mosaikartade ädellövträdsmiljöerna gynnas om området sköts på ett för dårgräsfjärilen lämpligt sätt.