Hästenäs kyrkskog

Hästenäs Kyrkskog

Hästenäs är ett av länets största och finaste naturreservat omfattande ca 450 ha skog och 250 ha vatten. Det tillkom som ett resultat av ett samarbete med Svenska Kyrkans Miljövärn  på Stiftets skogsmarker. Reservatet är beläget i brantmiljöer ner mot sjön Yxningen öster om Åtvidaberg. I stort sett alla Östergötlands skogsmiljöer finns representerade i reservatet, allt från prunkande ädellövskogar ner mot Yxningen upp till  karga hällmarkstallskogar på höjderna.

Projektet syftar till att återställa de en gång glesa och betade ädellövhagmarker som karaktäriserar markerna från Yxnerums kyrka och österut utmed sjön. Idag är det täta ekskogar med mycket inslag av yngre lövsuccessioner av björk, al, asp och inslag av tall och gran samt bitvis hasselunderväxt. Markerna skall restaureras, stängslas och åter, efter kanske 75 års uppehåll, betas. Vid restaureringen av ekbackarna skall stor emfas läggas på skapandet av ny död ved av alla trädslag och i olika former, allt för att gynna insekts- och fågelliv.

Vi ska tillämpa olika metoder för att gynna de större och hotade insekterna läderbagge och ekoxe i landskapet, genom veteranisering  av yngre ekar, byggande av ekoxekomposter och gigantiska mulmholkar för olika vedlevande insekter. Samtidigt skall vi lägga igen gamla produktionsdiken och återförsumpa gamla utdikade kärr, för att gynna arter knutna till vatten. Projektet ska stimulera en lokal lantbrukare att satsa på djurhållning för en långsiktig återupptagen betesdrift.  Ett rikare biologiskt liv i reservatets hagar förutsätter människans brukande och mularnas betespåverkan i ett framsynt perspektiv.

Projektet blir en ny pusselbit i skötseln av detta fantastiska naturreservat som hittills omfattat; naturvårdsbränning, frihuggning av jätteekar och gamla tallar, anläggande av en ”trädkyrkogård” av ekstockar, anläggande av flera våtmarker, framröjning av yngre lövskogar och raviner, gynnande av yngre ekbestånd, borthuggning av planterade granungskogar. Vid sidan av detta finns informationstavla, vandringsleder, båtplats, eldplatser och vindskydd för övernattning samt en friluftskyrka i reservatet.