Ljusfors

Ljusfors

Ljusfors naturreservat omfattar en långsträckt, böljande öppen hagmark med trädklädda partier av ek och lind samt tall med flera berghällar vid Motala ströms inlopp i sjön Glan samt del av Vassholmen i Motala ström. Reservatet är cirka 25 hektar.

Strandängen med Glan i bakgrunden.

Strandängen med Glan i bakgrunden.
Foto: Thomas Johansson
I naturreservatet Ljusfors finns områden med ädellövskog där ek dominerar. Ekarna i området förekommer i flera åldersklasser och hålstadier, vilket gör att de hyser en mångfald av arter knutna till dessa träd. I norr övergår hagen till en pelarsal med senvuxna tallar, varav flera är grova och gamla. Detta område är klassat som nyckelbiotop. En annan nyckelbiotop med värdefulla ekar, granar och aspar ansluter utmed järnvägsbanken i väster, vilket gör att detta område är inkluderat i reservatet.

En stor del av området hyser även en artrik kärlväxtflora av arter typiska för ogödslade naturbetesmarker. Norrköpings kommun har klassat ekdungen i öster som ett område av högsta värde i sin lövskogsinventering. Vassholmen hyser en fin fågelfauna, vilket motiverar att denna del ingår i reservatet.

I reservatet finns en markerad vandringsled. Den passerar utsikten över Glan vid grillplatsen, sedan tar den dig via en spång över den sanka lågmarken innan hagen övergår till betad tallskog och sedan tillbaka över de före detta brukade markerna via de två jättegrytorna och tillbaka.

Reservatet ingår i Natura 2000, EU:s nätverk av skyddad natur.