Åtvidsnäs

Åtvidsnäs

Åtvidsnäs naturreservat ligger i nära anslutning till tätorten Åtvidaberg. Området erbjuder besökare ett inbjudande och vackert landskap med mycket att uppleva. Här finns betade hagmarker med många gamla och grova ekar, skogar med ek, lind och alm men även triviallövskog med bland annat asp och björk. Utmed sjöarnas stränder växer fuktiga skogar med bland annat al. Området kan karaktäriseras som ett mosaiklandskap där öppna och mer slutna områden omväxlande avlöser varandra.

I naturreservatet finns ett relativt stort antal riktigt gamla och grova ekar med en mångfald av småkryp, lavar och svampar knutna till sig. Läderbaggen tillhör de arter som är knutna till de gamla ekarna liksom gul dropplav och ekticka. Förekomsten av läderbagge visar att det funnits kontinuitet av gamla grova ekar i området under mycket lång tid. Lind växer både i den västra och östra delen av området, enstaka grova träd av lind finns. Även grova björkar finns på några ställen. I flera områden växer ädellövskog med en lundartad karaktär där lundväxter som trolldruva och storrams förekommer.

I de öppna betesmarkerna växer en artrik kärlväxtflora med typiska arter som kattfot, svinrot och ängsvädd. I vissa delar av naturreservatet finns det en hel del död ved, både stående och liggande, i olika nedbrytningsstadier. I det mosaikartade landskapet som växlar i öppenhet förekommer många och varierade naturmiljöer vilket ger stort livsutrymme åt ett mängd arter av både insekter, kärlväxter, mossor, lavar och svampar.