Norsholm

Norsholm

Naturreservatet utgörs främst av två vidsträckta mader på varsin sida av Motala ström, på vilka det ligger några mindre holmar bevuxna med mycket gamla ihåliga ekar. Längre norrut vid Ladugården och norr om Norsholms gård består naturreservatet av betade ädellöv-hagmarker. Slutligen ingår en lövskogsbård utmed Motala ström samt en ädellöv-dominerad skog norr om Ugglebo och norra delen av parken vid Norsholms gård, huvudsakligen bevuxen av ädellövträd.

Lavfloran på de gamla ekarna är inventerad och här finns bland annat de rödlistade arterna brun nållav, grynig skivlav, grå eklav och hjälmbrosklav. Utöver de rödlistade arterna finns också ett antal andra sällsynta arter i området. Lavfloran visar på områdets stora skyddsvärde och att området haft solexponerade ekar under mycket lång tid.

På strandängarna har på senare tid konstaterats häckning av bland annat enkelbeckasin och tofsvipa och på öarna utanför strandängarna finns strandskata. I högstarrmader och vassar häckar bland annat brun kärrhök, rördrom, småfläckig sumphöna, buskskvätta och sävsparv. De ryggradslösa djuren och bland dessa de artrika insekterna utgör det främsta motivet för bildandet av naturreservatet och utgör också ett viktigt underlag för skötseln av området. De högsta värdena är knutna till de gamla och ihåliga ekarna och det är också dessa som undersökts i första hand. Även markfaunan kan förväntas hysa en hel del intressanta och hotade arter inte minst på sötvattenstrandängen.

Naturreservatet är, med undantag av området söder om Motala ström, av riksintresse för kulturmiljövården. Området domineras av de medeltida lämningarna av två biskopsborgar. Båda ligger strax norr om Motala ström. Den mest namnkunniga är nog det ruinområde som går under namnet ”Munkeboda”. Ruinen anses vara lämningar av ett biskopssäte från 1300-talet.  Av övriga kulturhistoriskt intressanta lämningar kan nämnas fornborgen som ligger norr om Motala ström.