Allgunnen

Allgunnen

Med sina 2500 hektar är Allgunnen ett av Kalmar läns största naturreservat. Sjön, som givit reservatet dess namn, ingår till sina största delar i reservatet tillsammans med de många större och mindre öarna. 907 hektar utgörs av vatten.

Skogsmarken runt sjön Allgunnen domineras av tallskog. Många av de äldre tallbestånden har naturskogskaraktär med gamla, grova träd, olikåldrighet, flerskiktning och inslag av död ved i form av lågor och torrträd. Ett betydande inslag av gamla, grova tallar finns särskilt längs stränderna och runt myren Bruddeven i nordost. Gamla, senvuxna tallar växer också på hällmarkerna, exempelvis ute på halvön Hästenäs. Tallskogarna i området är präglade av en tidigare tät brandfrekvens. Många av tallskogarna har ett stort inslag av lövträd. Förutom ek förekommer asp och björk. Utöver de lövrika blandskogarna med tall, ek, asp och björk finns rena lövbestånd runt sjön. Större sammanhängande ekbestånd finns framför allt på udden Ekenäs i den södra delen av Allgunnen samt på Hästenäset. Längs med Alsterån växer också en del strandskogar med klibbal och ask. Ädellövträd som lind, lönn och ask är särskilt vanliga i lövängsrester på de gamla inägomarkerna.

Den mesta skogen består av äldre tall. Många av dem är 130 år gamla men det finns även äldre exemplar. Området har ofta härjats av bränder, vilket har givit upphov till den omfattande och speciella insektsfaunan. Totalt inom reservatet har fler än 100 sällsynta skalbaggsarter noterats. För några av dem gäller att huvudförekomsten för landet eller hela norra Europa finns koncentrerad hit. I solbelysta gammeltallars grova bark lever långhorningen reliktbock. Andra rödlistade arter som kan nämnas hårig blombock och raggbock. Läderbagge, orangefläckig brunbagge, mulmknäppare, gulbent kamklobagge är några rödlistade skalbaggar knutna till gamla lövträd i reservatet.

Lövskogarnas örtflora är rik med bland andra underviol, lungört, nästrot, gulsippa och vätteros. De blommande buskarna och ärtväxterna skapar förutsättningar för en artrik fauna av sällsynta fjärilar. Liten bastardsvärmare, mindre träfjäril, väddnätfjäril, klöverblåvinge, gullvivefjäril, veronikanätfjäril, trollspinnare, rysk högstjärt, svartfläckig högstjärt och tvärlinjerat vickerfly är några av de ovanliga arterna.

I lövskogarna finns en artrik och värdefull flora med lundvegetation och i flera områden sällsynta och hotade lavar och svampar. När det gäller lav- och svampfloran kan oxtungsvamp,  blekticka,  rosa skärelav och blomskägglav framhållas. Skogen bryts här och var av smärre rester av tidigare odlingsmarker.