Getebro

Getebro

Getebro naturreservat ligger utmed Alsterån och är 243 ha stort. Vattendrag och sjö utgör 46 ha av reservatets areal. Getebro naturreservatet består av ett skogs- och våtmarkskomples i anslutning till Alsterån. Våtmarkerna utgörs av mader utmed Alsterån. Det är på fuktig mark som man historiskt sett finner de äldsta slåtterängarna eftersom det här fanns frisk och frodig gräsväxt. Fyra av reservatets mader hävdas idag genom slåtter. På maderna växer många intressanta växter som exempelvis vitag, brunag, olika arter av sileshår samt klockljung, som här har en av sina östligaste växtplatser.

Skogsmarken består av bokskogar och blandskogar med dominans av bok men även ek, lind, lönn, björk och asp. I buskskiktet förekommer hassel, brakved och idegran. Flera bokar är mycket gamla och grova, mellan 210 och 250 år. Några av områdets ekar är närmare 250 år gamla. Getebroområdet hyser som helhet en mycket rik fauna och flora med inslag av många ovanliga och hotade arter. Insektsfauna är särskilt artrik med arter som läderbagge Osmoderma eremita  och ekoxe Lucanus cervus. Andra rödlistade skalbaggsarter som påträffas här är matt mjölbagge och tiofläckig vedsampbagge. Lavfloran är artrik med ett flertal rödlistade arter såsom lunglav, gammelekslav och ekpricklav. Svampfloran är likaså artrik med rödlistade arter som skillerticka och blekticka.