Åsebo

Åsebo

Åsebo naturreservat är mycket variationsrikt med naturbetesmarker, lövträd- och blandskogar, kärr och strömmande vattendrag. Reservatet är 42 ha stort och ligger utmed Emån. Detta viktiga vattendrag har en mycket oregelbunden vattenföring, vilket leder till att ån regelbundet svämmar över och sätter stora markarealer under vatten. Åsebo utgör en klack i Emåns huvudfåra. Här bildas ett forsande avsnitt som avslutas med en större hölja. De strömmande och forsande sträckorna utgör viktiga lek- och uppväxtområden för lax och havsöring, medan höljan hyser mal. Utter rör sig regelbundet i området. Vid Åsebo förekommer även de rödlistade arterna tjockskalig målarmussla, flat dammussla och den ovanliga äkta målarmusslan. Bottenfaunan är rik i området.

I naturbetesmarkerna och lövskogarna är ek det dominerande trädslaget. I lövsumpskogarna växer främst björk och klibbal. De äldsta ädellövträden vid Åsebo är över 300 år gamla och har vuxit i ett landskap som präglades av bete och slåtter. Vid Åsebo finns några mycket gamla ekar som är ihåliga och flera meter i stamomkrets. På de gamla ekarna och de äldre hamlade träden växer en mycket värdefull lavflora med ett stort antal rödlistade arter, bland annat blyertslav, gul dropplav, gammelekslav, blek kraterlav, almlav, rosa skärelav och brunskaftad blekspik. Läderbaggen håller till i ihåliga jätteekar i Åsebo. I grova och ihåliga ekar finns hålträdlevande kardinalfärgad rödrock  samt matt mjölbagge  och gulbent kamklobagge. Dessa arter är beroende av kontinuerlig tillgång på ihåliga och grova ekar och matt mjölbagge ställer särskilt höga krav på träden. I ihålig, tidigare hamlad ask och i ihålig ek finns den mycket lokalt förekommande vedviveln. Det varma klimatet i området är också en av grundförutsättningarna för en så rik insektsfauna.

Inom hela naturreservatet finns ett rikt fågelliv. De skiftande miljöerna med allt från öppna gräsmarker till slutna lövskogsmiljöer och strömmande vatten gör området särskilt värdefullt. Bland de rödlistade fågelarterna finns här mindre hackspett och göktyta representerade. Strömstare utnyttjar den forsande sträckan i Emån som födosöksområde under vintern.

Åsebo naturreservat