Böda prästgård

Böda Prästgård

Naturreservatet Böda Prästgård ligger på norra Öland och är uppdelat på tre delområden. Total areal för reservatet är 25 ha. Det nordvästra delområdet, om 2 ha, består av en öppen hagmark med ett tjugotal gammelekar. Här finns även grova alarm aplar och hasselbuskar. Hagmarken anses vara Ölands viktigaste gammeleksområde näst Halltorps hage. Det nordligaste delområdet utgörs av klibbalskog med naturskogskaraktär. Inom delområdet finns även äldre tallskog samt blandskog med tall, ask, hassel mm. I delområdets sydligaste del övergår skogsmarken till ek-hassellund. Det tredje delområdet, beläget i söder består av naturskogsartad al-hasselskog. Här finns gott om död ved och många stora hasselbuskar.

Både läderbagge Osmoderma eremita och ekoxe Lucanus cervus påträffas i naturreservatet. Andra rödlistade skalbaggar är Ampedus cardinalis kardinalfärgad rödrock and Stenagostus rufus gul jätteknäppare. Lavfloran är artrik på de solbelysta grova ekarna med flera rödlistade arter som t ex matt pricklav, gammelekslav, liten sönderfallslav och grå skärelav. Inom naturreservatet finns ca 70 grova ekar med en stamdiameter över 80 cm.