Björnö

Björnö

Björnö naturreservat ligger strax norr om Kalmar i anslutning till Rafshagsviken. Naturreservatet är 103 ha stort. Naturreservatet utgörs av ett välbevarat odlingslandskap med ekhagar med grova vidkroniga ekar och betade havsstrandängar.  Här påträffas en rik insektsfauna, med ett stort antal ovanliga och hotade av vedskalbaggar och kryptogamer knutna till ek. Björnö naturreservat är en del av är ett större herrgårdspräglat landskap omkring Björnö slott med flera kulturhistoriska bevarandevärden i form av alléer, stenmurar och rösen. I ekhagarna finns två fornlämningar i form av stensatta gravar. Björnö utgör en värdekärna och en spridningskorridor för ekberoende arter inom en större värdetrakt av ekmiljöer i Kalmar län.

På Björnö är ekarnas medelålder runt 150 år. Enstaka inslag av gammelekar och grova lindar av betydligt högre ålder förekommer främst i norra delen vid Matängsbacken, i anslutning till allén samt glest utspridda i den östra halvan av reservatet. I den västra delen av reservatet är ekarna lite yngre och står tätare. Hålträd och döda liggande och stående träd förekommer och blir tämligen allmänna i vissa delar av reservatet. Området vid Matängsbacken samt området längs österut i reservatet betas idag inte och är igenväxt med lövsly och högväxande vegetation. Här finns en del gamla grova lindar samt lindar som tidigare hamlats. På enstaka lindar växer mistel.

I naturreservatet har flertalet rödlistade arter knutna till ek påträffats. Läderbagge Osmoderma eremita påträffas i ett flertal av de ihåliga ekarna inom reservatet. Andra fynd av rödlistade skalbaggar på Björnö omfattar bl a brunoxe Aesalus scarabaeoides, mulmknäppare Elater ferrugineus samt matt mjölbagge Tenebrio opacus.  Taggbock Prionus coriarius finns även noterades från naturreservatet. Förutom hotade ekinsekter finns även en hel del ovanliga kryptogamer knutna till grov ek och lind, häribland den akut hotade gammelekslaven Lecanographa illecebrosa, liten sönderfallslav Bactrospora corticola, matt pricklav Arthonia pruinata samt blekticka Pachykytospora tuberculosa.