Borga hage

Borga hage

Borga hage naturreservat ligger på Borgholms kungsgårds marker, en kungsgård som anlades redan på tidigt 1500-tal. Naturreservatet ligger väster av Borgholms slott och är 163 ha stort varav 55 ha utgörs av vatten. Områdets markanvändningshistorik är väl dokumenterad och reservatet bildades redan 1932. Naturreservatet består av kustädellövskogar på sluttningen ned mot Kalmarsund. Ekskog dominerar i naturreservatet och utgör ett av de större sammanhållna ekbestånden i Sverige. Vid sluttningen ned mot Kalmarsund ses äldre strandvallarna och vid dessa bildas mindre våtmarker där bl a långbensgroda Rana dalmatina påträffas. Närmast sundet påträffas betade strandängar.

Ekskogen inom Borga hages naturreservat är enhetlig och trädens ålder uppskattas till 180-200 år. Många av ekarna är vidkroniga och visar på en tidigare mer öppen betad skogsmark. Historiska källor visar att markerna har betats sedan slutet av 1600-talet fram till början av 1900-talet, då bete i området förbjöds för att skydda skogsproduktionen. Andra delar av ekskogen består av rakstammig ek. Inom naturreservatet finns närmare 1300 ekar med diameter mellan 50 till 80 cm. Enstaka träd av tall, asp, björk, alm och hägg förekommer. Tallarna är ofta mycket gamla. Buskskiktet består av hassel men även av skogstry, hagtorn och skogskornell. I fältskiktet påträffas blåsippa, vitsippa och svalört. Almskogen längs klinten har drabbats av almsjukan och beståndet har till största del dött.

Naturreservatet är flitigt använt som rekreationsområde.