Strandskogen

Strandskogen

Strandskogens naturreservat utgör en del av ett sammanhängande stråk av ädellövskog längs kuststräckan mellan Borgholm och Halltorp. Det är en återstående rest av den kustädellövskog som tidigare fanns längs den västra kusten på mellersta och södra Öland. Naturreservatet är 158 ha stort med en vattenareal på 39 ha.

Ädellövskogen sträcker sig ända ned till Kalmarsund. Naturreservatet domineras av blandädellövskog, och i den nordvästra delen påträffas några små öppna våtmarker med kärrvegetation. Lövskogen är ofta flerskiktad och olikåldrig, med ett glest trädskikt av medelålders och äldre träd, som omges av en tät, yngre gene­ra­tion.  Det växer gott om hassel i reservatet. Markfloran är frodig, med praktfull vårflora bestående av svalört, gulsippa, vitsippa, blåsippa, gullviva, lung­ört och vårärt. I ädellövskog med rikare markförhållanden är växer skogs­bingel. Svampfloran är imponerande med sällsynta arter som sydlig kantmusseron, ringskinn och lundfjällskivling. Rödlistade arter som kan nämnas är  balsamvaxskivling och olivfjällskivling. En rik lavflora är knuten till äldre ekar, askar och almar t ex den rödlistade arten rosa skärelav. Området hyser också en rik skalbaggsfauna med flera rödlistade arter. Mindre ekbock, svartbent sköldbagge, enbandad brunbagge och halvknäppare är några exempel.