Gö (SE0410175)

Gö består av ett herrgårdspräglat ekdominerat skärgårdslandskap kring godset Göholm. Natura 2000-området, som till i sin helhet omfattas av naturreservat utgör Blekinges största sammanhängande ekskogsområde med förekomst av ett betydande antal rödlistade arter. Området är även kulturhistoriskt och geologiskt intressant och är av stor betydelse för friluftslivet.

Gö är varierat med öppna åkermarker, lövskogar med inslag av äldre lövträd, igenväxande äldre trädbärande betesmarker, planterade granskogar, äldre bokskog, betade ekhagmarker och hasselsnår. Merparten av skogen i området utgörs av ekdominerad ädellövskog, där ett stort utmarksbete ingår. Förutom ek finns i skogens rikare delar ett varierande inslag av andra ädellövträd, främst lind, ask, lönn, bok, fågelbär och alm. En annan värdefull skogstyp är en äldre boknaturskog på näringsrik mark. På fuktigare marker växer äldre alsumpskog och/eller tallsumpskog.

I många delområden finns förekomst av spärrgreniga grova träd, senvuxna träd, hålträd,  inslag av jätteträd, samt ett rikligt innehåll av döda träd och högstubbar. Av grova träd dominerar ek, men det finns även flera grova askar. Dessa livsmiljöer hyser en värdefull kryptogamflora, har en riklig förekomst av tickor och vedsvampar samt har höga zoologiska, ornitologiska och botaniska värden. Inom området finns många rödlistade arter av lavar, mossor, svampar, fjärilar, fladdermöss och växter.

Insekterna utgör naturreservatets artrikaste grupp. En stor andel av dem är knutna till ädellövskogarna och många är rödlistade. Den stora arealen av ädellövskog med god tillgång på död ved gör att den vedlevande insektsfaunan är särskilt art- och individrik. Mer än 25 % av den svenska och 30 % av den sydsvenska vedinsektsfaunan förekommer i området.

Området omfattar även mindre havsstrandängar och sandstränder, sandhedar, sandfält och hällmarker. De marina områdena runt Göhalvön uppvisar en mosaik av grunda mjuk- och hårdbottnar. På något skyddade bottnar förekommer ålgräsängar och de grunda vikarna utgör betydelsefulla födosöks-, och reproduktionslokaler för fiskarter som gädda och abborre.

Överlag är området rätt flackt och ligger i huvudsak på en nivå endast 5-10 meter över havet. Av geologiskt intresse är de drumliner som löper i nord-sydlig riktning samt Litorinavallen som trots att den endast höjer sig någon enstaka meter över omgivningen är tydlig.

Gö har stor betydelse för friluftslivet och är ett attraktivt strövområde. Här ges goda möjligheter till fågelskådning, särskilt vid Bredasund. Området har även stor betydelse för sportfiske. Två badplatser finns inom området.

Mycket talar för att Gö hyser en flora och fauna med få motsvarigheter både inom och utom landet. De prioriterade bevarandevärdena är ädellövskogen, tillsammans med trädklädda betesmarker och marina miljöer. Gö är ett viktigt område för många eklevande arter. De grunda marina miljöerna har en artrik vegetation och de utgör viktiga reproduktions- och uppväxtområden för fisk som gädda, mört och abborre.

Gö ingår i Lövskogskusten, Blekinges kustnära ädellövskogar. Lövskogskusten innehåller landskap och biologiska värden av internationell, nationell och regional betydelse. Området karaktäriseras av ädellövskogar och betade ekhagar som når ända ut till havet. Det milda, kustpräglade klimatet har skapat unika förutsättningar för en rik biologisk mångfald.