Kummeln

Kummeln (SE0410219)

Kummeln är en vidsträckt ekhagmark invid Lyckebyån söder om Augerums gård i östra Blekinges kustbygd. Området är en höjdrygg som höjer sig över den omgivande åkermarken. Trädskiktet domineras av äldre vidkronig ek med inslag av bok och björk, samt enstaka bärande träd som körsbär, rönn och vildapel. Buskskiktet består av hagtorn-, björnbärs, slån- och nyponbuskar, samt en del fläder, hägg och hassel. Här växer skogsbingel, vårlök, buskstjärnblomma, gökärt, vårbrodd, knippfryle och vårfryle. Inom området finns mer öppnare partier med hävdgynnad flora. Jungfrulin, brudbröd, blåsuga och ärenpris är några av de arter som påträffats.

Till de grova ekarna finns stora värden knutna, främst vad gäller insektfaunan, vedsvampar och lavfloran. Bland annat förkommer de rödlistade skalbaggarna läderbagge, tvåfärgad smalpraktbagge, skeppsvarvsfluga och becksvart kamklobagge. På de gamla ekarna förekommer de rödlistade vedsvamparna oxtungssvamp, skillerticka och korallticka. Inom området finns en hel del död ved både som stående träd, samt fallna träd och grenar. Skogsstyrelsen har klassat hela Kummeln som nyckelbiotop.

På Kummeln finns gravfält från yngre järnåldern. Gravfältet, som ursprungligen var ett av de största i landskapet, består i dag endast av ett 40-tal synliga anläggningar; skeppssättningar, runda stensättningar, högar och resta stenar. Området har en lång hävdkontinuitet av både slåtter och bete. På 1700-talet hävdades hela området som äng och benämns då som Stora Kumelen. På häradsekonomiska kartan från början av 1900-talet ligger en gård invid Lyckebyån, i områdets västra del. Idag finns grunder kvar efter hus och ladugård. Här växer också flera äppelträd, häggspirea, syren och doftschersmin. Inom området finns också stenmurar och odlingsrösen.

Det främsta bevarandesyftet med detta område är att bevara områdets ekhagmarker och arten läderbagge. Kummeln är ett viktigt område för artens regionala bevarande, men även andra naturvärden är kopplade till ekarna som har förekomst av rödlistade lavar och svampar.

Kummeln är en del av Karlskronas tätortsnära skogar. I Karlskronas närhet finns ett flertal mycket värdefulla ekområden. Samtliga är förmodligen rester av det herrgårdslandskap som tidigare fanns kring de militära boställen (herrgårdar) som var utspridda kring staden. Många regionalt viktiga lokaler för rödlistade svampar, epifytiska lavar och vedlevande skalbaggar finns i Karlskronaområdet och Kummeln är en viktig kugge i detta nätverk av värdefull natur.