Knösö

Knösö (SE0410114)

Natura 2000-området Knösö är beläget på den södra udden av hög bergsrygg av granit som sträcker sig ut i havet mellan Verkö och Säljö. Området domineras av trädklädda betesmarker med ett stort inslag av ek. I trädskiktet finns också inslag av björk, bok, oxel, rönn och vildapel. Buskskiktet utgörs främst av hassel och enbuskar. På hällmarksområdena är ekarna av krattyp och här finns också tall och enbuskar. Längs stranden finns några smala remsor med havsstrandäng och här växer en del al. Snår av nypon, hagtorn och björnbär finns, samt några mindre kärr där långbensgroda leker. Området söder om vägen betas av får, medan området norr om vägen har lämnats för fri utveckling. Hela området har troligen tidigare hävdats som utmarksbete.

De grunda havsområdena är värdefulla som reproduktionsområden för fisk. Knösö och omgivande vatten är ett attraktivt område för det rörliga friluftslivet och har en välbesökt badplats.

De prioriterade bevarandevärdena är bevarandet av områdets varierade och artrika betesmarker med flera naturtyper där den prioriterade naturtypen är de trädklädda ekdominerade betesmarkerna.  Kopplade till ekarna finns en rik förekomst av rödlistade lavar och svampar. Knösö är omgiven av grunda vattenområden med olika typer av substrat och miljöer. Här finns bottenlevande växt- och djursamhällen som är mycket viktiga lek- och uppväxtområden för fisk. Området har även stora bestånd blåstång som är en viktig livsmiljö för andra arter. Tångbältet utgör ett filter i de skyddade inre skärgårdarna, genom att det binder mycket av näringen som kommer med avrinningen från land eller i form av direkta utsläpp från avloppsanläggningar.

Natura 2000-området Knösö ingår i Lövskogskusten, Blekinges kustnära ädellövskogar. Lövskogskusten innehåller landskap och biologiska värden av internationell, nationell och regional betydelse. Området karaktäriseras av ädellövskogar och betade ekhagar som når ända ut till havet. Det milda, kustpräglade klämtet har skapat unika förutsättningar för en rik biologisk mångfald.

Knösö är också en del av Karlskronas tätortsnära skogar. I Karlskronas närhet finns ett flertal mycket värdefulla ekområden. Samtliga är förmodligen rester av det herrgårdslandskap som tidigare fanns kring de militära boställen (herrgårdar) som var utspridda kring staden. Många regionalt viktiga lokaler för rödlistade svampar, epifytiska lavar och vedlevande skalbaggar finns i Karlskronaområdet och Knösö är en viktig kugge i detta nätverk.