Johannishus åsar

Johannishus åsar (SE0410024)

Natura 2000-området består av 22 delområden, varav många utgörs av torra betade trädklädda åsar med mycket gamla och grova ekar. Några ekar är troligen över 500 år gamla. Knutna till framför allt dessa gamla ekar, men även till andra gamla eller grova ädellövträd är en lång rad sällsynta vedinsekter, lavar, svampar och andra organismer. Totalt 50 rödlistade arter är noterade inom området, de flesta av dessa är skalbaggar och lavar. Av rödlistade vedinsekter kan nämnas läderbagge, matt mjölbagge, kardinalfärgad rödrock, ädelguldbagge, större sågsvartbagge, gulbent kamklobagge och tvåfläckig smalpraktbagge. Av 16 rödlistade lavarter kan nämnas matt pricklav, gryning dagglav och gammelekslav. Även öppnare hagmarker finns och liksom ekhagmarkerna hyser de en rik hävdgynnad kärlväxtflora med arter som backsippa, back- och stortimjan, brudbröd, solvända, jungfrulin, slåtterfibbla, svinrot och backnejlika. Här finns också sandlödla på flera ställen och rödlistade gaddsteklar på flera lokaler. Svartpälsbi och droppgökbi är exempel på mycket ovanliga arter som påträffades inom området. Några mindre områden med ek-bokskog, tallskog och alsumpskog ingår också i Natura 2000-området, som i sin helhet innefattas i område av riksintresse för naturvården.

Johannishus åsar utgörs av ett system av rullstensåsar som ringlar fram över en sträcka på sex-sju kilometer i ett omgivande bördigt odlingslandskap. De hävdade åsarna och de naturvärden som är knutna till dem, framför allt till de gamla ekarna, har bevarats tack vare att de sedan slutet av 1600-talet hört till Johannishus gods. På åsen finns ett av södra Sveriges rikaste och mest varierade fornlämningsområden, där det i anslutning till åsen finns omkring 350 registrerade fornlämningar. Inom Natura 2000-området finns nio gravfält och ett stort antal domarringar, stensättningar och skeppssättningar registrerade.

I Natura 2000-området är de prioriterade bevarandevärdena de trädklädda betesmarkerna samt förekomsten av arten läderbagge. Även de artrika gräsmarkshabitaten silikatgräsmarker och torra hedar är prioriterade. Johannishus åsar tillsammans med Grindstugan är ett av länets viktigaste områden för naturtypen trädklädda betesmarker och utgör ett kärnområde för biologisk mångfald knuten till ekhagmarker. Förekomsten av läderbagge tillsammans med andra vedlevande skalbaggar är av stor regional betydelse.