Haglö

Haglö (SE0410092)

Haglö med omgivande öar har historiskt ingått i Johannishus herrgårdslandskap, vilket innebär att Haglö är präglat av ett gammalt eklandskap med många gamla och grova ekar varav flera är döda träd och hålträd. Största delen av Haglö består av öppnare ekhagmark, men det finns även mer buskrik ekhagmark i sydvästra delen, täta enbestånd på hällmarkerna och mer lövskogsliknande miljöer i den östra delen. I det ekdominerade trädskiktet finns mindre förekomster av björk, apel, rönn, avenbok, fågelbär, ask, asp, lind, tall och gran. Al tillkommer längs stränderna på fuktig mark. Buskskiktet utgörs främst av björnbär, slån, en och hagtorn. Hela Haglö är klassat som nyckelbiotop.

Vid invertering av Haglös träd år 2008 klassades drygt 1200 träd som skyddsvärda (grova, gamla, hålträd eller döda träd) och ett stort antal arter är kopplade till dessa. På 600 av träden noterades signalarter och/eller rödlistade arter. Bland förekommande arter kan nämnas de rödlistade arterna läderbagge, ädelguldbagge, bokblombock, ljusfläckig vedsvampbagge, tårticka, korallticka, oxtungssvamp, liten sönderfallslav, gammelekslav och grå skärelav. Läderbaggen anses här ha sitt starkaste fäste i Blekinge och år 2008 noterades läderbagge (spillning eller fragment) i 44 av träden, men förmodligen förekommer den i fler än så.

Fågellivet på ön är rikt med arter främst knutna till äldre träd och täta busksnår. Exempel på observerade fågelarter är gröngöling, nattskärra, näktergal och gök.

Det främsta bevarandesyftet med detta område är att bevara områdets ekhagmarker och läderbagge som här har ett av sina starkaste fästen i länet. Ekhagmarkerna med läderbagge är viktiga för artens regionala bevarande, men även andra naturvärden är kopplade till ekarna som har en rik förekomst av rödlistade lavar och svampar. Haglö är omgiven av grunda vattenområden med en mosaikartad botten som består av såväl  sten som grus och sand. Här finns bottenlevande växt- och djursamhällen som bidrar till att den marina miljön utgör viktiga lek- och uppväxtområden för fisk med regional betydelse för rekrytering av bland annat abborre och gädda. Natura 2000-området syftar till att bevara en artrik marin miljö för såväl flora som fauna.

Natura 2000-området Haglö ingår i Lövskogskusten, Blekinges kustnära ädellövskogar. Lövskogskusten innehåller landskap och biologiska värden av internationell, nationell och regional betydelse. Området karaktäriseras av ädellövskogar och betade ekhagar som når ända ut till havet. Det milda, kustpräglade klimatet har skapat unika förutsättningar för en rik biologisk mångfald.