Valje

Valje

Natura 2000-området Valje ligger strax väster om Sölvesborg och omfattar landskapet kring Valje Herrgård, samt delar av den angränsande Östersjöviken Valjeviken. Området är av stort värde för både marina och terrestra miljöer. Här finns betade hagmarker, grunda vikar och ädellövskog. Valje ingår i Lövskogskusten, Blekinges kustnära ädellövskogar. Lövskogskusten innehåller landskap och biologiska värden av internationell, nationell och regional betydelse. Området karaktäriseras av ädellövskogar och betade ekhagar som når ända ut till havet. Det milda, kustpräglade klimatet har skapat unika förutsättningar för en rik biologisk mångfald i dessa områden.

Valje är idag ett ur naturvårdssynpunkt mycket värdefullt ädellövdominerat kustbygdslandskap. Halvön och angränsande marker söder om herrgården utgörs av trädklädda hagmarker och smala strandängar som betas. Trädskiktet i hagmarken domineras av grova ekar, med inslag av andra ädellövträd som alm, ask, lönn, lind och bok. I söder samt öster om järnvägen växer bokskog, bitvis med ett stort inslag av andra arter av ädellövträd. I skogarna växer även det invasiva trädslaget tysklönn. Kring gården ligger några åkrar och kultiverade betesmarker samt en allé kantad av grova ädellövträd. Längst ner i sydost står en yngre lövblandskog på ett tidigare granplanterat område. På den lilla ön ute i Valjeviken växer en tät ek- och aldominerad skog.

Området med dess grova hagmarksträd, öppna gräsmarker och bokdominerade ädellövskogar skapar mycket goda förutsättningar för en rik flora och fauna. Merparten av Valjehalvön utgörs av mer eller mindre öppna, trädklädda betesmarker. Stora delar av området har ingått i en parkanläggning av engelsk typ tillhörande Valje herrgård. Under 1700-talet var vissa partier åker och resterande delar äng, delvis trädbevuxen. Dagens trädskikt domineras av grova ekar, men det finns även bok, alm, ask, lönn, avenbok, lind och fågelbär. Utmed stränderna och i fuktstråk växer även al. Det finns relativt god tillgång på död ved i olika dimensioner och nedbrytningsstadier. I buskskiktet finns hassel, slån, rosor och hagtorn.

Kryptogamfloran är mycket rik med knappt 20 rödlistade arter, exempelvis almorangelav, savlundlav, ädellav, gammelekslav, matt pricklav och gulvit blekspik. Svampfloran är också artrik med flera rödlistade arter, exempelvis tungticka, tårticka, skillerticka och oxtungssvamp, läderbagge och spår efter dessa har rapporterats i flera gamla ekar, särskilt ute på hagmarkshalvön. I sandiga delar av betesmarkerna finns också en skyddsvärd dyngbaggefauna knuten till kodynga.

Valjeviken är ett viktigt reproduktionsområde för främst gädda, men även andra fiskarter. De grunda mjukbottnarna har en artrik vegetation som utgör viktiga habitat för fisk, fågel och andra organismer i den marina miljön.