Tromtö-Almö

Tromtö-Almö

Tromtö-Almö är ett omfattande område där flera naturreservat ingår; Listerby skärgård, Almö, Kvalmsö och Tromtö, samt södra delen av naturreservatet Vambåsa hagmarker. Merparten av området utgörs av större och mindre öar med omgivande vatten, endast Tromtö och Vambåsa hagmarker ligger på fastlandet. Historiskt har hela Natura 2000-området tillhört Johannishus fideikommiss och gör så till största delen fortfarande.

Området hyser stora värden av varierande slag, både betade hagmarker, marina miljöer och ädellövskog. Natura 2000-området Tromtö-Almö ingår i Lövskogskusten, Blekinges kustnära ädellövskogar. Lövskogskusten innehåller landskap och biologiska värden av internationell, nationell och regional betydelse. Området karaktäriseras av ädellövskogar och betade ekhagar som når ända ut till havet. Det milda, kustpräglade klimatet har skapat unika förutsättningar för en rik biologisk mångfald i dessa områden.

Tromtö är ett av Blekinges, men även landets, mest värdefulla områden för rödlistade vedinsekter och vedsvampar, vilka framför allt är knutna till gamla träd och grova döda träd. Tromtöhalvön karaktäriseras framför allt av bokskogar, men även ekblandskog och alskog förekommer. Fler än 100 rödlistade arter har noterats.

De trädklädda betesmarkerna har en stor förekomst av spärrgreniga grova träd, senvuxna träd, samt döda träd och högstubbar. Dessa livsmiljöer hyser en värdefull kryptogamflora, har en riklig förekomst av vedsvampar samt har höga zoologiska, ornitologiska och botaniska värden. Inventeringar av vedskalbaggar har visat på områdets betydelse för denna artgrupp, det finns flera ekar med läderbagge. Andra arter som är funna är bland annat brunoxe, svart guldbagge, rombjätteknäppare, rödhjon och mulmknäppare. Sju olika fladdermusarter har noterats, och häckfågelfaunan är artrik.

Lavfloran är mycket artrik och över 20 rödlistade arter har noterats, exempelvis ekpricklav, gammelekslav, blå halmlav, ädelkronlav, rosa lundlav och lunglav. Svampfloran är också artrik med flera rödlistade arter, exempelvis saffransticka, skillerticka, hartsticka, tårticka och ekticka.

Den marina miljön är mosaikartad med en både riklig och artrik vegetation som skapar viktiga livsmiljöer för andra organismer. Mjukbottnarnas kärlväxtdominerade ängar är viktiga uppväxtmiljöer för kräftdjur, blötdjur och andra smådjur som i sin tur utgör föda för fisk. Området är av stor vikt för reproduktion av fisk, till exempel gädda, abborre och mört. Tromtö-Almö innehar även stora bestånd blåstång som är en viktig livsmiljö för många arter. Skärgårdsområdet är mycket attraktivt för friluftslivet.

 

Flygbild över Tromtö
Flygbild över Tromtö, Foto:Bergslagsbild